April 17, 2024

ตัวอย่างการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

ครูดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน ๙ เพื่อยกย่อง สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ ๑ เชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่มีอบายมุขหรือสามารถลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งสามารถสร้างผลงาน ที่เป็นการช่วยเหลือให้บุคคลอื่น ๆ ลด ละ เลิกอบายมุขได้

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน

ประเภทผู้สมัคร
“บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ” หมายความว่า ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
“ครูผู้สอน” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“อื่น ๆ” หมายความว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา

วันนี้เรามีตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 2 ตัวอย่าง มาเป็นแนวทางให้ได้ดูกัน

1.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูกิตติ โพธิสิทธิ์


ดาวน์โหลดไฟล์

2.ตัวอย่างการเขียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน


ที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดไฟล์