July 16, 2024

รวมตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนกว่า 100 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน

1.การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl

2.การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl

3.การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl

4.การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว
https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl

6. การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
https://drive.google.com/file/d/17-D0lFi0ww7-0qZkRQm_ryrMCkxyla3m/view?usp=sharing

7.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
https://drive.google.com/file/d/1o6Pt9jM9kny7nb132-sFTTZhwJii6J86/view?usp=sharing

8. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนกระเทียมวิทยาในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
https://drive.google.com/file/d/1x3RJUnYlfy5oJOFGr-J-NswD3l6XJLbO/view?usp=sharing

9. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน
https://drive.google.com/file/d/1U2z5T5L8LKKDDdAjg7lDSNtzUjuUpzm9/view?usp=sharing

10. การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น ป.2/6
https://drive.google.com/file/d/1piB-jbq_iuz3KyPiCiOitQAc6nybAI-q/view?usp=sharing

งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 100 เรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน
https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl?usp=sharing