June 18, 2024

แจก! คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือcovid-19

หมวดที่ 1 ความรู้เรื่องโรคโควิด-19
   • ทำความรู้จักโควิด-19
   • สัญญาณและอาการของโควิด-19
   • โควิด-19 ติดได้จาก 3 รู
   • ใครมีความเสี่ยงมากที่สุด
   • การป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19
   • เมื่อต้องกักตัว 14 วัน
   • ทำความเข้าใจเส้นทางการรักษาโควิด-19

หมวดที่ 2 ข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
   • ระยะเตรียมการก่อนเปิดเรียน
   • ข้อควรปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19
   • คำแนะนำสำหรับผู้บริหาร เจ้าของโรงเรียน
   • คำแนะนำสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
   • คำแนะนำสำหรับนักเรียน
   • คำาแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
   • ระบบคัดกรองในโรงเรียน

หมวดที่ 3 การให้สุขศึกษาในโรงเรียน
   • เทคนิคการล้างมือให้ห่างไกลโควิด-19
   • แนวทางการให้สุขศึกษาในแต่ละระดับชั้น
   • การจัดการสอนสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์โควิด-19
   • แนวทางให้สุขศึกษาสำหรับแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหาร

หมวดที่ 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • จัดให้มีการดูแลความสะอาดห้องส้วมและอ่างล้างมือ
   • การดูแลอาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น
   • ความสะอาดของรถรับ-ส่งนักเรียน

โดยความร่วมมือของ
   • มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.)
   • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   • กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
   • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนข้อมูลวิชาการจากองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่