May 22, 2024

กรมการปกครอง เปิดสอบปลัดอำเภอ ประจำปี 2564 จำนวน 50 อัตรา

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 50 อัตรา
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
(2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครผ่าน เว็บไซต์ http:/job.dopa.go.th เลือกหัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง ที่ www.dopa.go.th และ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”