May 22, 2024

ศธ.เคาะก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์

หลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มี 7 นโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 5 เดือนนั้น โดยในนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวมีเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแนวทางการปรับปรุงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อจัดทำองค์ประกอบและสาระสำคัญหลัก 5 ด้าน คือ สมรรถนะการจัดการตนเอง การสื่อสาร การรวมพลัง การทำงานเป็นทีม การคิดขั้นสูง และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยจะเป็นการบูรณการใน 8 กลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้หลัก นอกจากนี้ในหลักสูตรฐานสมรรถนะจะออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ และการตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนแก้ปัญหา รวมถึงผู้เรียนจะต้องประยุกต์ความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
           
ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้คาดว่าในเดือนกันยายน ศธ.จะปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ และสาระสำคัญของหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์จากนั้นจึงจะเป็นร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ซึ่งแน่นอนว่าในปีการศึกษา 2565 คงไม่สามารถประกาศใช้หลักสูตรใหม่ได้ทัน แต่จะเป็นการนำร่องในโรงเรียนบางแห่งที่มีความพร้อมก่อน เพราะเมื่อเราจัดทำหลักสูตรใหม่เสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการอบรมและพัฒนาพัฒนาครูตามไปด้วย เพื่อให้ครูปรับวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนเชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่ ดังนั้นต่อจากนี้ไปการเรียนการสอนในห้องเรียนและโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหม่ที่ไม่ใช่ให้เด็กมานั่งท่องจำอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามตนเชื่อมั่นว่าครูผู้สอนทุกคนพร้อมปรับตัวและเรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

อ่านต่อที่ :https://www.dailynews.co.th/education/842681