May 23, 2024

กำหนดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 สังกัด สพฐ ล่าสุด หลังจากการเลื่อนสอบ

ประกาศ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รับสมัครวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ประเมินจากการสอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
วันเสาร์ 17 กรกฎาคม 2564
วันอาทิตย์ 18 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข
เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน
และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน
ภาด ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิซาชีพ
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศผลการสอบแข่งขันตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564