June 18, 2024

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่งและกลุ่มงานที่ว่าง
1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กองกลาง
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กองตรวจราชการ
เงินเดือน 13,800 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่กำหนดเกี่ยวกับพนักงานราชการ

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสมัคร ได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติมคลิก