May 22, 2024

ข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครูผู้ช่วยปี2565 พร้อมเฉลย 100 ข้อ

ข้อสอบครูผู้ช่วยปี 2565 จะสอบด้วยกันทั้งหมด 2 วันด้วยกันโดย แต่ละวิชาถือว่าต้องเตรียมตัวมาให้ดีกันเลย
วันแรก
วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
ความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีการณ์วิชาชีพ 50 คะแนน (ทั้งหมดคะแนนเต็ม 200 คะแนน)
วันที่ 2
วิชาที่สอบมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน
มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

วันนี้เรามี ข้อสอบจริงจากสนามสอบจริง ปี2565 โดยใช้วิธีการช่วยกันจำออกมาจากห้องสอบเราจะเฉลยวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 ข้อ 100คะแนน การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ข้อสอบการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและข้อสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ อุปมา อุปไม บทความสั้น ตรรกะและการคิด

ขอบขอบคุณที่มาจาก แม่หมอบิวติวเตอร์